.

In Overleg mediators


omdat mediation werkt!


In Overleg Mediators helpt verstoorde verhoudingen te normaliseren, zodat u weer
met elkaar in gesprek kunt. Samen zoekt u, onder begeleiding van de mediator, naar
de beste oplossing voor uw situatie.

In vertrouwen naar de toekomst

Waarom mediation?

U bent in conflict terecht gekomen en u komt er zelf niet meer uit. Elke inspanning tot een gesprek leidt tot meer ruzie. De mediator brengt u tijdens een mediation en bemiddeling weer met elkaar in gesprek, zodat u samen kunt zoeken naar de beste oplossing. Of het nou gaat om een arbeidsconflict, een zakelijk geschil of scheiding, met mediation en bemiddeling onder begeleiding van In Overleg Mediators maakt u grote kans om er samen wél uit te komen.

De rol van de mediator

De neutrale mediator begeleidt beide partijen bij het vinden van een voor hen passende oplossing. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de onderliggende belangen. Vertrouwen en geheimhouding zijn twee belangrijke pijlers.

Mediation of naar de rechter

Natuurlijk kunt u altijd naar de rechter, maar mediation leidt in meer dan 80% van de gevallen tot volledige overeenstemming. Mocht dat niet lukken, mediation leidt wel tot wederzijds begrip. Daarnaast is mediation – in vergelijking tot juridische procedures- goedkoper en sneller, het leidt tot duurzamere uitkomsten en het wordt als minder stressvol ervaren.

Mediationproces

Bij arbeids-, zakelijke en onderwijsmediations vindt (bijna) altijd eerst een voorgesprek plaats met de betrokken partijen apart. Aan het begin van dit gesprek wordt, door alle aanwezigen, voor geheimhouding getekend.

Voor het vervolgtraject wordt door alle betrokkenen een mediationovereenkomst ondertekend waarna het mediationtraject met gezamenlijke gesprekken zal worden voortgezet. Tijdens deze mediationgesprekken kan het voorkomen dat de mediator een caucus voorstelt, dat wil zeggen een interventie waarbij de mediator met beide partijen afzonderlijk een gesprek voert om betrokkenen de ruimte te geven over een barrière te stappen die maakt dat zij bepaalde zaken, die voor de mediation van belang zijn, niet kunnen/willen benoemen.

Vaststellingsovereenkomst

Indien partijen het eens worden, kunnen de afspraken worden vastgelegd in een vaststelingsovereenkomst. De conceptversie van de vaststellingsovereenkomst wordt in beginsel door de mediator opgemaakt en aan partijen toegestuurd. Ook het eventueel aanpassen van de concept-vaststellingsovereenkomst verloopt via de mediator. Als partijen het definitief eens zijn over de tekst van een voorliggende concept-vaststellingsovereenkomst maakt de mediator ook de definitieve vaststellingsovereenkomst op, stuurt die naar partijen toe ter ondertekening of organiseert een tekensessie, met of zonder mediator.

Tijdens de mediation gemaakte afspraken zijn voor partijen alleen bindend voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen middels een door alle partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst.
Met In Overleg Mediators op weg naar nieuw evenwicht
In Overleg Mediators is een samenwerking tussen twee MfN-registermediators, ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, Renske Visée en Margriet Kramer. Zij hebben ruime ervaring in het begeleiden van zakelijke, arbeids- en onderwijsconflicten. Beiden begeleiden zij ook conflicten die worden doorverwezen door de rechtbanken.


Margriet Kramer

Margriet Kramer

Ik ben Margriet Kramer en ik ben werkzaam als registermediator (met name zakelijke – en arbeidsmediations) en bedrijfsjurist. Sinds de afronding van mijn studie aan de Universiteit van Leiden ben ik ruim 15 jaar werkzaam als bedrijfsjurist, op dit moment in de hospital & healthcare branche. Als bedrijfsjurist ben ik bekend met langdurige en kostbare geschillen die in een rechtszaal worden uitgevochten, maar steeds vaker dacht ik dat het ook anders moest kunnen. Toen kwam ik een aantal jaar geleden in aanraking met mediation en dat heeft mij doen beseffen dat geschillen middels mediation effectief en efficiënt kunnen worden opgelost - het proces duurt meestal veel korter en de relatie tussen partijen kan weer verbeteren of partijen kunnen op een goede manier afscheid nemen van elkaar. Een groot verschil met rechtszaken. Na mijn opleiding tot mediator begeleid ik partijen nu in een proces waarbij geheimhouding, vertrouwen en inspanning van partijen om gezamenlijk te kijken naar de oorzaak van hun geschil en te zoeken naar hun eigen oplossingen centraal staan.


    Referenties

 • Mocht ik ook weer gebruik
  van mediation moeten maken
  dan ga ik 100% weer terug.

  -A. Bendanon - Almere
  n.a.v. familieconflict
 • We hebben Renske als een
  prettig, vakkundig en
  doortastend persoon ervaren.
  Ze heeft de vinger op de zere
  plek weten te krijgen en we
  hebben goede verwachtingen
  naar de toekomst.

  -Dhr. DJ Laan
  n.a.v. familieconflict
 • Ik had geen vertrouwen
  meer in de school en stond op
  het punt naar een advocaat te
  stappen.
  De vertrouwenspersoon van
  school stuurde aan op
  mediation. Ik ben blij dat ze
  dat heeft gedaan. In Overleg
  Mediators bedankt!

  -Anoniem
  n.a.v. onderwijsmediation
 • Fijne mediator, duidelijk,
  eerlijk, open en betrouwbaar.

  -S. van der Meer
  n.a.v. onderwijsmediation
 • We hebben niet het hele
  conflict op kunnen lossen,
  maar de sfeer is sterk
  verbeterd. Dat laatste
  stukje moet een uitspraak
  over komen. Ik ben opgelucht
  dat we zover zijn gekomen.

  -Anoniem
  n.a.v. zakelijke mediation
 • Het was moeilijk de
  afgelopen tijd, nu is er rust.
  Mijn toekomst ligt bij een
  andere werkgever.
  In Overleg Mediators heeft het
  onderhandelingsproces op een
  goede manier begeleid.

  -S. de Jong
  n.a.v. arbeidsmediation
 • Margriet Kramer is een
  professional, die jou snel het
  vertrouwen geeft en een veilige
  omgeving biedt. Zij begeleidt het
  mediationproces op een uiterst
  zorgvuldige wijze, met oog voor
  de belangen van beide partijen.

  -mw. Y. Hoedt
  voormalig medewerkster
  Flevoziekenhuis
  n.a.v. een arbeidsmediation
 • In Overleg Mediators
  zijn goed op elkaar afgestemd
  en zeer correct

  -mevr. Siegers-van Dam
  bewoonster woningcorporatie
  De Alliantie
 • Mijn ervaring met in
  overleg mediators is prima
  bevallen. Het is heftig geweest
  maar ik kan niet anders zeggen
  dat hier heel goed mee is
  omgegaan, in overleg

  -mevr. Heijhoff
  bewoonster woningcorporatie
  De Alliantie
 • Klantgerichtheid, begrip,
  vriendelijkheid en neutrale
  houding

  -mevr. B. Hoorn
  Bedrijfsleider EVR
  Flevoziekenhuis
Renske Visée

Renske Visée

Mijn naam is Renske Visée en ik ben werkzaam als mediator voornamelijk bij familiezaken (scheidingen) en onderwijs gerelateerde mediations. Sinds mijn afstuderen aan het HBO in 2000 ben ik werkzaam geweest binnen het onderwijs. In de afgelopen 15 jaar heb ik veel meegemaakt, variërend van heel erg leuk tot heel erg verdrietig. Binnen het onderwijs heb ik veel onnodige conflictsituaties gezien, tussen collega’s, tussen ouders en school etc.. Daarom begeleid ik nu, als registermediator, mensen in conflict naar een voor beide partijen bevredigende oplossing. Zo ook bij scheidingen. Omdat bij mediation de oplossing vanuit de mensen zelf komt, is er sprake van grotere tevredenheid. Als mediator ben ik objectief, positief, inlevend en zie ik de mens achter het conflict, waardoor iedereen bij mij aan tafel erkenning krijgt.
Op weg naar nieuw evenwicht

Arbeidsmediation bij Arbeidsconflicten

Daar waar mensen samenwerken is dit, gelukkig, vaak zeer succesvol. Maar bijvoorbeeld een reorganisatie, een machtsstrijd binnen een team of een meningsverschil tussen werknemers kan de arbeidsrelatie verstoren en een arbeidsconflict veroorzaken. Arbeidsconflicten tussen werkgever/leidinggevende en werknemer of binnen teams komen veel voor.

Mediation, een succesvol middel om arbeidsgeschillen op te lossen

Mediation heeft binnen het arbeidsrecht en binnen arbeidsconflicten een vaste plaats verworven en is een succesvol middel om arbeidsgeschillen op te lossen. Met mediation werken de partijen (zoals werkgever-werknemer, werknemers onderling of bestuurder-aandeelhouders) zelf aan een oplossing voor hun conflict onder begeleiding van een professionele derde, een mediator.

Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure en leidt vaak tot een snelle oplossing.
Mediation, een succesvol middel om arbeidsgeschillen op te lossen

Arbeidsmediation verplicht?

Hoewel mediation ook in het arbeidsrecht vrijwillig is, blijkt uit de rechtspraak dat een rechter wel consequenties kan verbinden aan het (door werkgever of werknemer) weigeren van mediation of het verbinden van voorwaarden aan mediation.

Vaak gaat een conflict op het werk gepaard met een ziekmelding van de werknemer. De bedrijfsarts dient in zijn advies aan te geven of er wel of niet sprake is van ongeschiktheid door ziekte en of er (ook) sprake is van een arbeidsconflict en zo ja, dan moet de bedrijfsarts een interventie gericht op de oplossing van het arbeidsconflict in zijn advisering meenemen. De STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten biedt in dit kader duidelijke handvatten waarbij mogelijke interventies worden besproken. Mediation is een belangrijke.

De mediator wordt bij arbeidsmediations veelal door de werkgever betaald, maar er zijn ook omstandigheden waarbij een werknemer een deel van de kosten neemt (bijvoorbeeld als de werknemer mediation voorstelt).
Wij blijven altijd leren

Mediation in het onderwijs

Mediation in het onderwijs

Binnen het onderwijs zijn vele belanghebbenden (leerlingen/studenten, ouders, docenten, directies, besturen etc.). Tussen al die verschillende belanghebbenden bestaan relaties en daar waar relaties of samenwerkingen zijn, kunnen conflicten ontstaan. De conflicten binnen het onderwijs nemen allerlei vormen aan. Hieronder zijn enkele voorbeelden uitgewerkt.

Arbeidsmediation binnen onderwijs

Een veel voorkomende relatie waarbij regelmatig conflicten ontstaan, is de relatie tussen werkgever (directie, schoolbestuur) en docent. In het onderwijs verandert veel, voorbeelden zijn Passend Onderwijs en het handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Er wordt steeds meer van de docenten verwacht. Dat kan tot spanningen leiden en uiteindelijk tot een arbeidsconflict (al dan niet in de vorm van een ziekmelding). Mediation kan duidelijkheid verschaffen, zodat de partijen uiteindelijk samen kunnen komen tot wat voor hun de beste oplossing is voor het conflict. Daarbij kan ook in overleg gekozen worden voor een exit mediation of verplaatsing naar een andere school onder hetzelfde bestuur.

Een andere veelvoorkomende conflictsituatie is die, waarbij de onderlinge verhoudingen tussen docenten op scherp staan. Vaak gaat het dan over de werkbelasting en de verdeling daarvan. Dit brengt spanningen met zich mee en (onderhuidse) conflicten. In het onderwijs blijkt het vaak moeilijk te zijn om dit soort onderwerpen onderling bespreekbaar te maken. Het doel van de mediation is dan om de onderlinge communicatie en het vertrouwen te verbeteren en de conflictsituatie op te lossen.


Passend Onderwijs: scholen moeten alle leerlingen goed onderwijs bieden

Naast de bestaande redenen voor het ontstaan van conflicten tussen ouders en school, zoals: conflict met de (onbetrokken) leerkracht, doubleren, schooladvies, schorsing en pesten, is de nieuwste reden voor conflicten de wet Passend Onderwijs dat per 1 augustus 2014 in werking is getreden. Deze wet geeft scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een onderwijsplek te bieden. Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kind en het kan gebeuren dat ouders en school niet op één lijn zitten voor wat zij denken dat goed is voor het kind. Communicatie is op dit soort momenten een belangrijk middel en daar kan het misgaan. School en ouders moeten elkaar begrijpen en vertrouwen hebben in elkaar en dat ook blijven houden. Een mediator bij zo’n gesprek betrekken kan leiden tot duurzame afspraken en oplossingen. Ouders krijgen ook meteen het gevoel dat hun klacht of zorg serieus wordt genomen en dat er actie wordt ondernomen.In Overleg Mediators met hart voor zaken

Uw zakelijke conflict snel opgelost

Zakelijke ruzies zijn tijdrovend en vergen veel energie. Energie en tijd die u veel beter aan de continuïteit en het succes van uw organisatie kunt besteden. Uw zakelijke conflict moet daarom zo snel mogelijk worden opgelost!

Mediation is efficiënt

Bij zakelijke conflicten met relationele dimensie zal de rechter steeds vaker verwijzen naar mediation. Voorbeelden die kunnen leiden tot een zakelijke geschil is de interpretatie van de uitvoering van distributieovereenkomsten, verschil van mening tussen vennoten over het toekomstige beleid van hun kantoor, overname/verdeling van het ondernemingsvermogen bij een overname, ontbinding of splitsing van bedrijven, bedrijfsopvolging, niet nakomen van afspraken tussen huurder en verhuurder, etc.

Uw zakelijke conflict snel opgelost
Procederen kost tijd en geld:
• de proceskosten van een zakelijke procedure bedragen gemiddeld 18% van de waarde van een claim.
• Een gerechtelijke procedure, waarvan de uitkomst per definitie onzeker is, duurt in Nederland al gauw vijftien maanden, voor complexe contractuele conflicten is twee tot drie jaar geen uitzondering.

Mediation leidt in meer dan 80% van de gevallen tot een oplossing van het conflict binnen enkele maanden en tegen aanzienlijk lagere kosten dan bij procederen.

Zelf de touwtjes in handen

In een mediation onderhandelt u zelf, onder begeleiding van een onafhankelijk mediator, over uw eigen oplossing, op maat. Welke oplossing het beste bij u past, weet u immers zelf het best. Er zal geen tijd worden verspild aan het onderhandelen over oplossingen die er alleen theoretisch mooi uitzien, maar praktisch niet uitvoerbaar zijn.

Bovendien verloopt het mediationproces volstrekt vertrouwelijk en is de kans dat een conflict op straat komt te liggen, met bijbehorende imagoschade, veel beperkter dan in een openbare juridische procedure.

Uw zakelijke conflict oplossen middels mediation zal ertoe leiden dat u meer tijd en energie aan uw core business kunt besteden.
Voor een gezonde toekomst!

Scheiden en echtscheiden met de mediator

Alles over scheiden? Mediation Echtscheiding

U wilt duurzaam scheiden? Dat kan met de echtscheidingsmediator van In Overleg Mediators. Scheiden is lijden, maar met behulp van de mediator, komt u samen tot betere afspraken, óók als u kinderen heeft.

Scheiden en echtscheiden met de mediator

Scheiden kan op verschillende manieren. Eén van die opties is uw scheiding regelen bij een mediator. De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die er voor beide partijen is en die jullie begeleidt in het proces om tot duurzame afspraken te komen. Ook worden de financieën samen doorgenomen en worden de berekeningen door de mediator of een financieel adviseur gedaan.

Goede afspraken, die door beide partijen worden gedragen, zijn van groot belang bij een scheiding. Met mediation kunt u dan ook grote problemen in de toekomst voorkomen. Dat is beter voor uzelf, uw kinderen en uw omgeving.

Tijdens de mediation worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vermogen en schulden
 • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdeling van opgebouwde pensioenen

Scheiden in vijf stappen

Onder begeleiding van de mediator bepaalt uzelf onder welke voorwaarden de scheiding vorm krijgt. Daarbij worden de volgende vijf stappen doorlopen:

 1. Afspraken maken
 2. Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
 3. Verzoekschrift indienen bij rechtbank
 4. Beschikking rechter
 5. Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie
Pas als alle stappen zijn doorlopen, is de scheiding definitief. Stap drie tot en met vijf duren maximaal vier weken. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant (stap een en twee) varieert sterk van geval tot geval. Gemiddeld kost dat twee tot vijf gesprekken bij de mediator. U kunt dus binnen 6 weken gescheiden zijn.

De echtscheidingsmediator van In Overleg Mediators is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor voor u de subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd wordt, als uw belastbaar jaarinkomen in 2014 maximaal €26.000,- per persoon bedraagt of maximaal €36.800,- per persoon (samenwonend of alleenwonend met kind(eren)) bedraagt en uw vermogen minder is dan €12.219,- per persoon. Uw eigen bijdrage voor de mediator is dan € 53,- of € 105,- per persoon voor het gehele scheidingsproces. De griffiegelden (indieningskosten van de stukken bij de rechtbank) betaalt u ook zelf. Die kosten variëren van € 78,- tot € 280,- per stel.Contact & kosten

In Overleg Mediators

In Overleg Mediators is gevestigd te Almere, Aan de wind 10. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06-40555592 (Renske) / 06-12660800 (Margriet) of contact@inoverlegmediators.nl.

Mediations vinden plaats in onze gespreksruimtes in Almere, Naarden of Amsterdam. In Overleg Mediators werkt ook buiten kantoortijden of in het weekend (alleen op afspraak). Mocht u niet in staat zijn om naar Almere te komen, dan kan de mediation via skype plaatsvinden.

Kosten

Naast een marktconform uurtarief hanteert In Overleg Mediators ook maatwerkprijzen, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uiteraard kunt u contact met ons opnemen om vrijblijvend informatie op te vragen.Certified JURIPAX Online Mediator De beroepsverenigin voor professionals in mediation Mediators Federation Nederland