Bouw een goed dossier. Of schakel een mediator in!

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het voor een werkgever nog meer dan voor 1 juli jl. van belang om een gedegen, onderbouwd dossier te hebben. In het dossier legt de werkgever duidelijk en concreet vast welke scholing is aangeboden, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en eventueel daaruit voortvloeiende verbeterplannen en verbetertrajecten. Een rechter zal, zo blijkt ook uit recente rechtspraak na invoering van de Wwz, geen ontslag toekennen zonder een gedegen dossier.

Uiteraard kan het voorkomen dat u nog onvoldoende dossier heeft opgebouwd, maar wel van een werknemer afscheid wil nemen. Met behulp van een mediator kunt u in zo'n geval een open en gelijkwaardig gesprek aangaan en onderhandelen over de voorwaarden waaronder een ontslag alsnog wordt overeengekomen. Dit heeft nog een ander voordeel. De Wwz stelt namelijk ook, dat als partijen een vaststellingsovereenkomst aangaan waarin overeen wordt gekomen dat de werknemer uit dienst gaat, de werknemer na ondertekening twee weken (of zelfs drie weken als er niet expliciet wordt gewezen op deze bedenktijd) bedenktijd krijgt om te ontbinden. Onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag onder begeleiding van een mediator leidt veelal tot afspraken die bij beide partijen draagvlak hebben en daardoor duurzamer zullen zijn. De kans dat een vaststellingsovereenkomst alsnog door de werknemer wordt ontbonden is daarom vele malen kleiner.