Ik heb een conflict met school, wat moet ik doen?

U als ouder wilt dat uw kind later goed terecht komt en daar bent u nu al mee bezig, want later begint nu. Natuurlijk heeft u daarom ook contact met de school van uw kind. U weet wat u verwacht van school en hoe de leerkracht uw kind zou moeten begeleiden. Het kan zijn dat de leerkracht hier echter een ander idee over heeft en dan kan er een conflict ontstaan.

Het blijkt lastig voor ouders om het gesprek met school aan te gaan, omdat ouders het conflict op emotioneel niveau ervaren en school het conflict voornamelijk op procedureel- of inhoudsniveau ervaart. Dat zorgt ervoor dat ouders het gevoel krijgen niet serieus genomen te worden en dat is jammer. Tenslotte heeft het kind de steun van zowel ouders als school hard nodig om tot leren te komen.

Een paar voorbeelden van conflicten tussen ouders en school die regelmatig voorkomen:

  1. conflict met de (onbetrokken) leerkracht
  2. Wet Passend Onderwijs
  3. doubleren
  4. schooladvies
  5. schorsing
  6. pesten

Natuurlijk trekt u als ouders eerst aan de bel en gaat u met school in gesprek, maar wat doet u als de communicatie niet op gang komt? Laat u het er dan maar gewoon bij zitten? Of dient u een klacht in bij de klachtencommissie of stapt u direct naar de rechter?

Het 'erbij' laten zitten, biedt geen mogelijkheden voor uw kind en de klachtencommissie of de rechter bieden relatief weinig eigen inbreng. Er wordt een uitspraak gegeven waarop uzelf als ouder weinig invloed kunt uitoefenen. Die uitspraak brengt een winnaar en een verliezer, maar eigenlijk alleen maar verliezers, want het vertrouwen tussen u als ouder en school is voor altijd geschaad. Terwijl veel ouders aangeven de band met school goed te willen houden, want in het verleden waren zij erg tevreden over diezelfde school. Ook zijn veel ouders huiverig om hun kind naar een andere school te verplaatsen, want dat geeft onrust bij hun kind. Zodra blijkt dat ouders en school er samen niet uit kunnen komen, is het betrekken van een mediator bij het conflict een goede stap.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij er oog is voor beide kanten van de situatie. De mediator is als het ware meerpartijdig. Mensen in conflict zijn niet in staat zich te verplaatsen in de ander. Alles wat men dan hoort is een bevestiging van datgene zij al voelen en ervaren. Het 'zie je wel' gevoel.

De neutrale mediator brengt beweging in deze impasse en begeleidt de partijen van rechtlijnig tegenover elkaar staan tot naast elkaar staan om naar oplossingen te zoeken. Oplossingen die het beste zijn voor het kind. De mediator maakt van de ruzie een gezamenlijke proces, waarbij oplossingen bedenken en elkaar erkennen in wensen en belangen een belangrijk onderdeel is.

"Vaak maak ik mee dat er tussen ouders en school geen vertrouwen meer is, dan is het van belang om dat vertrouwen weer op te bouwen. Gelukkig ontstaat er wederzijds vertrouwen als blijkt dat beide partijen het beste willen voor het kind. Wel liggen de wensen en belangen van ouders en school op een ander niveau en daar bedenken zij samen oplossingen voor. De oplossingen lopen enorm uiteen, waardoor het een spannend proces blijft," aldus Renske Visée van In Overleg Mediators.