Mediation in het onderwijs

Binnen het onderwijs zijn vele belanghebbenden (leerlingen/studenten, ouders, docenten, directies, besturen etc.). Tussen al die verschillende belanghebbenden bestaan relaties en daar waar relaties of samenwerkingen zijn, kunnen conflicten ontstaan. De conflicten binnen het onderwijs nemen allerlei vormen aan. Hieronder zijn enkele voorbeelden uitgewerkt.

Mediation in het onderwijs

Een veel voorkomende relatie waarbij regelmatig conflicten ontstaan, is de relatie tussen werkgever (directie, schoolbestuur) en docent. In het onderwijs verandert veel, voorbeelden zijn Passend Onderwijs en het handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Er wordt steeds meer van de docenten verwacht. Dat kan tot spanningen leiden en uiteindelijk tot een arbeidsconflict (al dan niet in de vorm van een ziekmelding). Mediation kan duidelijkheid verschaffen, zodat de partijen uiteindelijk samen kunnen komen tot wat voor hun de beste oplossing is voor het conflict. Daarbij kan ook in overleg gekozen worden voor een exit mediation of verplaatsing naar een andere school onder hetzelfde bestuur.

Mediation in het onderwijs: conflict tussen leerkrachten

Een andere veelvoorkomende conflictsituatie is die, waarbij de onderlinge verhoudingen tussen docenten op scherp staan.

Vaak gaat het dan over de werkbelasting en de verdeling daarvan. Dit brengt spanningen met zich mee en (onderhuidse) conflicten. In het onderwijs blijkt het vaak moeilijk te zijn om dit soort onderwerpen onderling bespreekbaar te maken. Het doel van de mediation is dan om de onderlinge communicatie en het vertrouwen te verbeteren en de conflictsituatie op te lossen.

Passend Onderwijs: scholen moeten alle leerlingen goed onderwijs bieden

Mediation in het onderwijs. Naast de bestaande redenen voor het ontstaan van conflicten tussen ouders en school, zoals: conflict met de (niet betrokken) leerkracht, doubleren, schooladvies, schorsing en pesten, is de nieuwste reden voor conflicten de wet Passend Onderwijs dat per 1 augustus 2014 in werking is getreden.

Deze wet geeft scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een onderwijsplek te bieden.

Ouders willen natuurlijk het beste voor hun kind en het kan gebeuren dat ouders en school niet op één lijn zitten voor wat zij denken dat goed is voor het kind. Communicatie is op dit soort momenten een belangrijk middel en daar kan het misgaan. School en ouders moeten elkaar begrijpen en vertrouwen hebben in elkaar en dat ook blijven houden. Een mediator bij zo’n gesprek betrekken kan leiden tot duurzame afspraken en oplossingen. Door middel van mediation in het onderwijs krijgen ouders ook meteen het gevoel dat hun klacht of zorg serieus wordt genomen en dat er actie wordt ondernomen.

footer-logos